Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161926
ID oznámenia: 
18757
titul, meno, priezvisko: 
Bc. PETER PAMULA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36491 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie DOBŠINÁ; číslo LV: 280; podiel: 8/72
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie DOBŠINÁ; číslo LV: 287; podiel: 8/12
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie DOBŠINÁ; číslo LV: 4109; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie DEDINKY; číslo LV: 326; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1637; podiel: 8229/1820503
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1628; podiel: 1/8640
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1635; podiel: 7/8160
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1449; podiel: 7/5504
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1321; podiel: 1/600
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1180; podiel: 1/600
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1183; podiel: 1/1200
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1659; podiel: 1/1376
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1620; podiel: 1/688
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1615; podiel: 7/8160
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1102; podiel: 1/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1006; podiel: 7/8160
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1542; podiel: 1/1376
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1584; podiel: 1/1376
LESNÉ POZEMKY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1607; podiel: 1/600
LESNÉ POZEMKY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1608; podiel: 1/600
LESNÉ POZEMKY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1609; podiel: 1/1200
LESNÉ POZEMKY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1631; podiel: 1/8640
LESNÉ POZEMKY; kat. územie VYŠNÁ SLANA; číslo LV: 1636; podiel: 1/1376
LESNÉ POZEMKY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1452; podiel: 1/8640
LESNÉ POZEMKY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1585; podiel: 1/1376
LESNÉ POZEMKY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1605; podiel: 1/600
LESNÉ POZEMKY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1606; podiel: 7/5504
LESNÉ POZEMKY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1271; podiel: 1/600
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie DEDINKY; číslo LV: 326; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, ORNÁ PÔDA, LESNÉ POZEMKY; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1065; podiel: 1/16
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1137; podiel: 1/16
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1451; podiel: 1/8640
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1450; podiel: 7/5504
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1419; podiel: 7/5504
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1033; podiel: 1/96
DOM; kat. územie DOBŠINÁ; číslo LV: 287; podiel: 8/12
VODNÁ PLOCHA, ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 970; podiel: 1/688
DREVÁREŇ; kat. územie DOBŠINÁ; číslo LV: 287; podiel: 8/12
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1291; podiel: 1/688
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1265; podiel: 1/600
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie DOBŠINÁ; číslo LV: 4109; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA, VODNÁ PLOCHA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1678; podiel: 8229/1810503
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1632; podiel: 1/8640
LESNÝ POZEMOK, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1148; podiel: 1/1376
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY. LESNÝ POZEMOK, VODNÁ PLOCHA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1179; podiel: 7/8160
VODNÁ PLOCHA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1182; podiel: 1213/82560
VODNÁ PLOCHA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VYŠNÁ SLANA; číslo LV: 1224; podiel: 1/1376
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1264; podiel: 1/1200
VODNÁ PLOCHA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1303; podiel: 1/1376
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1304; podiel: 1/1376
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY. ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1320; podiel: 1/600
LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1349; podiel: 8229/1810503
LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÁ SLANÁ; číslo LV: 1372; podiel: 1/1376
BYT; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 3008; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->