Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203035
ID oznámenia: 
16981
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PETER NOVISEDLÁK, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
42416 € (z výkonu verejnej funkcie), 38364 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PHARMEVID S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽIVNOSŤ
(MGR. PETER NOVISEDLÁK - NOVIS)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA S.R.O.)
požitky: ŽIADNE PÔŽITKY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM A NÁDVORIE; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 2497; podiel: 100%
DOM - NEBYTOVÝ PRIESTOR A NÁDVORIE; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 2310; podiel: 50%
DOM - NEBYTOVÝ PRIESTOR A NÁDVORIE; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 2559; podiel: 50%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4762; podiel: 100%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4733; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 3479; podiel: 1/32
LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA, PORAST - ORBÁR; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 4189; podiel: 1440/696960
TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie BORINKA; číslo LV: 518; podiel: 6/160
ORNÁ PÔDA; kat. územie BORINKA; číslo LV: 520; podiel: 30/384
ORNÁ PÔDA; kat. územie BORINKA; číslo LV: 522; podiel: 2/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie BORINKA; číslo LV: 521; podiel: 2/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie BORINKA; číslo LV: 519; podiel: 6/64
VINICA; kat. územie VEĽKÉ VOZOKANY; číslo LV: 525; podiel: 2/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ VOZOKANY; číslo LV: 1311; podiel: 2/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ VOZOKANY; číslo LV: 1333; podiel: 2/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ VOZOKANY; číslo LV: 1310; podiel: 2/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ VOZOKANY; číslo LV: 2018; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ VOZOKANY; číslo LV: 2153; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 49%
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
PENIAZE NA ÚČTE, podiel: 100%
CENNÉ PAPIERE, PODIELOVÉ FONDY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->