Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B121608
ID oznámenia: 
15219
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. PETER NÁHLIK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
35637 € (z výkonu verejnej funkcie), 45037 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽOS TRNAVA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
PRISLÚCHAJÚCI PODIEL K SPOLOČNÝM ČASTIAM A POZEMKU; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 3289; podiel: 6212/4184520
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 3289; podiel: 1299/454208
ZATAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA K NEBYTOVÉMU PRIESTORU; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 3289; podiel: 45428/4184520
BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 3289; podiel: 100 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE BYTU
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POSKYTNUTÉ PÔŽIČKY, podiel: 100%
FINANČNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 100%
PODIEL V S.R.O., podiel: 20%
PODIEL V S.R.O., podiel: 80%
PODIEL V S.R.O., podiel: 19%
PODIEL V S.R.O., podiel: 25%
PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2014
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->