Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
E192280
ID oznámenia: 
16358
titul, meno, priezvisko: 
doc.JUDr. PETER MOLNÁR, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
35819 € (z výkonu verejnej funkcie), 17516 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 10832; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 10832; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 10832; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 10832; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES BENZ TRIEDA E, rok výroby: 2011, podiel: 100%
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES BENZ TRIEDA ML, rok výroby: 2014, podiel: 100%
ZARIADENIE NEHNUTEĽNOSTI, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELOVÉ LISTY, podiel: 100%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH V BANKE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 16. 10. 2007
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->