Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC182230
ID oznámenia: 
15605
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER MITURA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA,A.S.)
príjmy za rok 2019: 
29598 € (z výkonu verejnej funkcie), 73840 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(DEŤOM S RAKOVINOU, N.O.)
požitky: ŽIADNA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie JAROVCE; číslo LV: 1599; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie JAROVCE; číslo LV: 1466; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAROVCE; číslo LV: 1493,1548,1895; podiel: 1/66
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9762; podiel: BSM
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ZÁHRADA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 3798; podiel: 1/2
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3680; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3714; podiel: 35331/3769742
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ZÁHRADA; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3134,3426; podiel: 1/10
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3132; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3692; podiel: 1/5
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
PENIAZE NA BEŽNOM ÚČTE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 01. 07. 2009
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 09. 10. 2015
ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 20. 11. 2004
PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 13. 01. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->