Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203029
ID oznámenia: 
16989
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER MARUŠINEC
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
54357 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO NOVÁ DUBNICA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: NIE SÚ
ČLEN DOZORNEJ RADY
(POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: NIE SÚ
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
OBYTNÝ DOM - 3-IZBOVÝ BYT; kat. územie NOVÁ DUBNICA; číslo LV: 2762, 2763; podiel: BSM
RADOVÁ GARÁŽ; kat. územie NOVÁ DUBNICA; číslo LV: 522; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VEĽKÉ KOŠECKÉ PODHRADIE; číslo LV: 1704, 1710, 1698; podiel: 1/1, 3/4, 1/32
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: MITSUBISHI, rok výroby: 2000, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
POHĽADÁVKA VOČI FO, podiel: 100%
POHĽADÁVKA VOČI PO, podiel: 100%
BANKOVÝ ÚČET, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 01. 05. 2014
AMERICKÁ HYPOTÉKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 15. 03. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->