Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZE203700
ID oznámenia: 
15891
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER KUBALA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
námestník generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
RIADITEĽ
(SENIORA N.O. V LIKVIDÁCII)
PREDSEDA
(ASOCIÁCIA SPOTREBITEĽOV LIEKOV)
KONATEĽ
(PASSENGER ADVISORY)
KONATEĽ
(TIKAL ADVISORY)
KONATEĽ
(GEXON)
PODPREDSEDA DRUŽSTVA
(EP INVESTIČNÉ DRUŽSTVO)
KONATEĽ
(IS PROPERTIES)
KONATEĽ
(FINANCE INSTITUTE CEE)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 3325; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 2725; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 5324; podiel: 4/300
RODINNÝ DOM, GARÁŽ, ZÁHRADA A ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA - NIVY; číslo LV: 8; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 100%
POHĽADÁVKY, podiel: 100%
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 27. 04. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->