Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD162085
ID oznámenia: 
15713
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER KICKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Š.P. BANSKÁ BYSTRICA)
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LESOPOĽNOHOSPODÁRSKY MAJETOK ULIČ Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 49604 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 1572/1; kat. územie ŽARNOVICA; číslo LV: 2520; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 1572/3; kat. územie ŽARNOVICA; číslo LV: 2520; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 1572/4; kat. územie ŽARNOVICA; číslo LV: 2520; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie ŽARNOVICA; číslo LV: 2520; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie ŽARNOVICA; číslo LV: 3610; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->