Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202910
ID oznámenia: 
16569
titul, meno, priezvisko: 
doc. Ing. PETER HRNČIAR, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE DOHĽAD NA VÝKONOM AUDITU)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
HP REAL S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽIVNOSŤ
(ING. PETER HRNČIAR-VEGA)
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ŠPORTOVÝ KLUB TESLA A.S.)
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(SECAR BANSKÁ BYSTRICA)
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(SECURE W CONTROL)
ČLEN DOZORNEJ RADY
(SECAR BRATISLAVA A.S.)
PREDSEDA PREDSTVENSTVA
(PORTICUS A.S.)
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S.)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(PRO DOMO A.S.)
KONATEĽ
(ABDITUS S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
SKLAD A POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 2411; podiel: 1/1
BYT A GARÁŽE 3 A PODIEL NA POZEMKOCH; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 3144; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 2410; podiel: 80/100
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 2468; podiel: 986/1000
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA A POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 2284; podiel: 29/48
PREVÁDZKOVÁ BUDOVA A POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 2470; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 2469; podiel: 873/1000
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 2957; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 2409; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA VAJNORY; číslo LV: 3961; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ŽDIAR; číslo LV: 153; podiel: 1/24
CHATA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŽDIAR; číslo LV: 440; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA VAJNORY; číslo LV: 5749; podiel: 1/3
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA VAJNORY; číslo LV: 5768; podiel: 1/3
VINICE; kat. územie LIMBACH; číslo LV: 1086; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie VYSOKÉ TATRY-TATRANSKÁ LOMNICA; číslo LV: 215; podiel: 1/1
KOMUNIKÁCIA-ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA VAJNORY; číslo LV: 4881; podiel: 136/1017
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA VAJNORY; číslo LV: 3961; podiel: 1/1
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA A POZEMKY; kat. územie BRATISLAVA DÚBRAVKA; číslo LV: 3013; podiel: 1/1
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ČASŤ; kat. územie BRATISLAVA DÚBRAVKA; číslo LV: 3317; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2006, podiel: 1/1
VYBAVENIE BYTU, podiel: 1/2
UMELECKÉ DIELA, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELY V SPOLOČNOSTIACH S.R.O., podiel: 1/1
AKCIE V AKCIOVÝCH SPOLOČNOSTIACH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ÚVER V BANKE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 19. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->