Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD162046
ID oznámenia: 
16463
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER HIADLOVSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 43715 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 

()
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA KARLOVA VES; číslo LV: 4631; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA, DOM; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 110; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNATY PORAST; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 776; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 777; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 1027; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 1029; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 1926; podiel: 1/4
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 1927; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 1928; podiel: 1/4
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 1929; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 2059; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 2240; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2004, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2015, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->