Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203289
ID oznámenia: 
16894
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER HANÚSEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
S.A.Ž.P.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 4115; podiel: 27/11 9548
CHATA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 7485; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, VINICA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 4164; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 3489; podiel: 1/90
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 5141; podiel: 7/13
ORNÁ PÔDA A OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 4163; podiel: 1/4
BYT; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 3688; podiel: 1/1
2X GARÁŽE; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 4123; podiel: 1/1
VINICA; kat. územie GRINAVA; číslo LV: 326; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
INVESTIČNÉ DLHOPISY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->