Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203280
ID oznámenia: 
15370
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER ADAMEC, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 5413; podiel: 1/4
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie MODRA; číslo LV: 2104; podiel: 1/2
REKREAČNÝ DOM; kat. územie MODRA; číslo LV: 6342; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
TRI OBRAZY, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH V BANKÁCH, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI S.R.O., podiel: 99%
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI S.R.O., podiel: 64%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 40%
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 04. 10. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->