Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161963
ID oznámenia: 
15198
titul, meno, priezvisko: 
prof. Mgr. PETER ŠTARCHOŇ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36492 € (z výkonu verejnej funkcie), 48581 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FAKULTA MANAGEMENTU UK V BRATISLAVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
FMK, UTB VE ZLÍNĚ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA-RODINNÝ DOM, GARÁŽ, STAVBA; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 323; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 323; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 322; podiel: 1/1
VINICA; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 323; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 323; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 869; podiel: 520/12480
ZÁHRADA; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 324; podiel: 7/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 324; podiel: 7/8
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 324; podiel: 7/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 322; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 322; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 322; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 1242; podiel: 520/12480
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 1242; podiel: 520/12480
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 916; podiel: 520/12480
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 916; podiel: 520/12480
ORNÁ PÔDA; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 916; podiel: 520/12480
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DEMANDICE; číslo LV: 916; podiel: 520/12480
ORNÁ PÔDA; kat. územie BLATNÁ NA OSTROVE; číslo LV: 777; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BLATNÁ NA OSTROVE; číslo LV: 777; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE-RODINNÝ DOM; kat. územie BLATNÁ NA OSTROVE; číslo LV: 777; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA VRAKUŇA; číslo LV: 3913; podiel: 3075/127240
BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie BRATISLAVA VRAKUŇA; číslo LV: 3964; podiel: 3075/127240
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: SEAT, rok výroby: 2013, podiel: 100%
BYTOVÉ ZARIADENIE, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
VKLAD V BANKE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 29. 06. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->