Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC121626
ID oznámenia: 
16460
titul, meno, priezvisko: 
doc.MUDr. PAVOL DUBINSKÝ, PhD., MHA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
36119 € (z výkonu verejnej funkcie), 61698 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÝCHODOSLOVENSKÁ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie BENIAKOVCE; číslo LV: 708; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie BENIAKOVCE; číslo LV: 52; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA, LES; kat. územie BENIAKOVCE, ROZHANOVCE; číslo LV: RÔZNE; podiel: 25%
GARÁŽ; kat. územie BENIAKOVCE; číslo LV: 708; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: JAGUAR, rok výroby: 2016, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
ŽIADNE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
ŽIADNE
prijaté dary alebo iné výhody: 
ŽIADNE

Deň v parlamente

<- ->