Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
D162069
ID oznámenia: 
15732
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PAVOL PAVLIS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky (ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU METROLÓGIU A SKÚŠOBNICTVO SR)
príjmy za rok 2019: 
35978 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU METROLÓGIU A SKÚŠOBNICTVO SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT, GARÁŽ; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 11443,11579; podiel: 50 %
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie SENEC; číslo LV: 2263; podiel: 50 %
PENZION; kat. územie DEMÄNOVSKÁ DOLINA; číslo LV: 276; podiel: 50 %
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DEMÄNOVSKÁ DOLINA; číslo LV: 276; podiel: 50 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE BYTU, DOMU A CHATY, podiel: 50%
OSOBNÝ MAJETOK, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÉ PODIELY, podiel: 80%
FINANČNÉ ÚSPORY, podiel: 50%
existencia záväzku: 
ÚVER V BANKE, podiel: 50%, dátum vzniku: 23. 02. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM, kat. územie PEZINOK, rok zač. užívania: 2015, spôsob užívania: NÁJOM
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOT. VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2015
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MINI, rok výroby: 2014
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->