Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204018
ID oznámenia: 
16051
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. PAVEL PELIKÁN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA POPRAD, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NEMOCNICA POPRAD. A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽ ÚSEKU PRE LIEČEBNÚ A PREVENTÍVNU STAROSTLIVOSŤ
(NEMOCNICA POPRAD,A.S.)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 535; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 726; podiel: 1/1
BYT; kat. územie POPRAD; číslo LV: 6203; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie POPRAD; číslo LV: 2422; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 1393; podiel: 2/3
TRVALÝ TRÁVNATY PORAST; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 796; podiel: 11/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 794; podiel: 5/6
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 795; podiel: 3/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->