Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203004
ID oznámenia: 
16701
titul, meno, priezvisko: 
PAVEL HALABRÍN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
48597 € (z výkonu verejnej funkcie), 5000 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO MYJAVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMKY; kat. územie TURÁ LÚKA; číslo LV: 4731; podiel: 3/4
POZEMOK; kat. územie TURÁ LÚKA; číslo LV: 3395; podiel: 14/36
POZEMOK; kat. územie TURÁ LÚKA; číslo LV: 3491; podiel: 1/4
DOM; kat. územie TURÁ LÚKA; číslo LV: 1615; podiel: 1/1
HOSPODÁRSKA BUDOVA; kat. územie TURÁ LÚKA; číslo LV: 1615; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie TURÁ LÚKA; číslo LV: 1615; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie TURÁ LÚKA; číslo LV: 3494 + 4982; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie TURÁ LÚKA; číslo LV: 4728; podiel: 3/4
POZEMKY; kat. územie TURÁ LÚKA; číslo LV: 4730; podiel: 3/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTO, továrenská značka: JEEP, rok výroby: 2013, podiel: 1/1
LOVECKÉ ZBRANE, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/3
HOTOVOSŤ, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 04. 05. 2016
ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 26. 10. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
AUTO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2015
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->