Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203021
ID oznámenia: 
16643
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. Mgr. art. OTOKAR KLEIN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
65063 € (z výkonu verejnej funkcie), 7219 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
MESTO NOVÉ ZÁMKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA DOZORNEJ RADY DO 24.06.2019
(BYTKOMFORT-BA, A.S.)
požitky: NIE
POSLANEC ZASTUPITEĽSTVA
(NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
ČLEN DOZORNEJ RADY
(BYTKOMFORT, S.R.O.)
požitky: NIE
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
NEBYTOVÝ PRIESTOR Č.2-121 V BYTOVOM DOME; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 8918; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 10977; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie DIVIAKY NAD NITRICOU; číslo LV: 1344; podiel: 25800/445824
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ZÁHRADY; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 10179; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA - GARÁŽ; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 12152; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR Č.12-108 V BYTOVOM DOME; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 8140; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie ANDOVCE; číslo LV: 2592; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 12. 07. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->