Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC141824
ID oznámenia: 
15710
titul, meno, priezvisko: 
OTO ŠINKOVIC, MSC
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS))
príjmy za rok 2019: 
21694 € (z výkonu verejnej funkcie), 89495 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA - AIRPORT BRATISLAVA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7437; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7437; podiel: 352/4818
BYT; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 5876; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6046; podiel: 12349/1082409
POZEMOK; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6056; podiel: 106078/15094631
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 5875; podiel: 1/37
POZEMOK; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6045; podiel: 1858/24975646
NEBYTOVY PRIESTOR; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 5877; podiel: 1/62
POZEMOK; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6044; podiel: 12349/271613
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 16. 10. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->