Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203016
ID oznámenia: 
16812
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ONDREJ JUHÁSZ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
46091 € (z výkonu verejnej funkcie), 670 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TENDER - S, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S.)
požitky: NÁHRADA PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV
ČLEN KOMISIE DOPRAVY ZASTUPITEĽSTVA NSK
(NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: PRÍJEM ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIELV S.R.O., podiel: 50%
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 01. 12. 2015
ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 27. 08. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM, DVOR A GARÁŽ, kat. územie SVODOV, rok zač. užívania: 2016, spôsob užívania: NA BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->