Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202776
ID oznámenia: 
15422
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. OĽGA DAVALOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2911; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4003; podiel: 3796/1865835
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2672; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA,TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LEMEŠANY; číslo LV: 1053; podiel: 4/60
LESNÝ POZEMOK; kat. územie LEMEŠANY; číslo LV: 854; podiel: 4/4740
LESNÝ POZEMOK,OSTATANÁ PLOCHA; kat. územie LEMEŠANY; číslo LV: 102; podiel: 4/4740
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LEMEŠAMY; číslo LV: 1038; podiel: 224/80640
ORNÁ PÔDA; kat. územie CHABŽANY; číslo LV: 1104; podiel: 4/120
LESNÝ POZEMOK; kat. územie CHABŽANY; číslo LV: 223; podiel: 4/7200
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie CHABŽANY; číslo LV: 918; podiel: 4/2280
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRIENOV; číslo LV: 1937; podiel: 4/120
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRIENOV; číslo LV: 205; podiel: 4/1620
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 17. 10. 2016
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 09. 11. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->