Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203586
ID oznámenia: 
15647
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MAREK NEMEČEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LOZORNO; číslo LV: 2306; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LOZORNO; číslo LV: 2306; podiel: 1/1
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5834; podiel: 1/1
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU A NA SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5834; podiel: 298/10000
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6155; podiel: 1/2
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU A NA SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6155; podiel: 139/10000
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6155; podiel: 1/1
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU A NA SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6155; podiel: 167/10000
RODINNÝ DOM; kat. územie LOZORNO; číslo LV: 2306; podiel: 1/1
DROBNÁ STAVBA; kat. územie LOZORNO; číslo LV: 2306; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie LOZORNO; číslo LV: 2306; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2007, podiel: 1/1
OBRAZY, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKA ZA ÚVER, podiel: 1/1
STRIEBORNÉ A ZLATÉ MINCE A MEDAILE, podiel: 1/1
PENIAZE NA ÚČTOCH V BANKÁCH A V HOTOVOSTI, podiel: 1/1
DÔCHODKOVÉ SPORENIE 2X, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->