Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K162104
ID oznámenia: 
15191
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. OĽGA NACHTMANNOVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
41887 € (z výkonu verejnej funkcie), 8375 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
EKONOMICKÁ UNIVERZITA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLENKA SPRÁVNEJ RADY
(UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDNÍČKA SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV
(SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT 3 IZBOVÝ; kat. územie BRATISLAVA-PETRŽALKA; číslo LV: 3021; podiel: 1/1
BYT 3 IZBOVÝ; kat. územie BRATISLAVA-PETRŽALKA ; číslo LV: 2453; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA-PETRŽALKA; číslo LV: 4464; podiel: 1044/100000
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA-UDIČA, PROSNÉ; číslo LV: 643; podiel: 5/1212
ZASTAVAVNÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA, UDIČA, PROSNÉ; číslo LV: 497; podiel: 1/80
LESNÉ POZEMKY; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA, UDIČA, PROSNÉ; číslo LV: 766; podiel: 5/1212
ORNÁ PÔDA, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA, PROSNÉ, UDIČA; číslo LV: 626; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA, PROSNÉ, UDIČA; číslo LV: 765; podiel: 5/1212
LESNÉ POZEMKY; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA, PROSNÉ, UDIČA; číslo LV: 766; podiel: 5/1212
TRVALY TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA, PROSNÉ, UDIČA; číslo LV: 425; podiel: 2/3
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA, PROSNÉ, UDIČA; číslo LV: 767; podiel: 5/1212
ORNÁ PÔDA; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA, PROSNÉ, UDIČA; číslo LV: 606; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA, PROSNÉ, UDIČA; číslo LV: 869; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA, PROSNÉ, UDIČA; číslo LV: 871; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA, PROSNÉ, UDIČA; číslo LV: 327; podiel: 1/3
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA, PROSNÉ, UDIČA; číslo LV: 290; podiel: 1/90
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: PEUGEOT, rok výroby: 2009, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->