Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC06599
ID oznámenia: 
15641
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MONGI MSOLLY, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNY ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
49211 € (z výkonu verejnej funkcie), 70542 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÚSCH, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3815; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4221; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7300; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7495; podiel: 50%
BYT; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3223; podiel: 50%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3021; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2012, podiel: 100%
VYBAVENIE BYTOV A DOMU, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V BANKÁCH, HOTOVOSŤ, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 30. 05. 2013
PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 30. 06. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO AJ PRE SÚKROMNÉ ÚČELY, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2009
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->