Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202361
ID oznámenia: 
15178
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MONIKA KAVECKÁ, MHA, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
STAROSTA
(OBEC KUNERAD)
požitky: PLAT STAROSTU
ČLENKA KOMISIE ZDRAVOTNÍCTVA
(ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA ČLENA KOMISIE
PREDSEDA SPOLOČENSTVA
(POZEMKOVÁ SPOLOČNOSŤ KOMPOSESORÁT DOMČICA KUNERAD)
požitky: ZMLUVA O DIELO
PREDSEDA SPOLOČENSTVA
(BÝVALÍ URBÁRNICI OBCE KUNERAD, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO)
požitky: ZMLUVA O DIELO
PREDSEDNÍČKA
(ODBOROVÉ ZDRUŽENIE SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK)
požitky: NIE
PREDSEDNÍČKA
(ZOO SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK PRI FNSP V ŽILINE)
požitky: NIE
PODPREDSEDA
(OZ AKURAD)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie KUNERAD; číslo LV: 730; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie KUNERAD; číslo LV: 622; podiel: 1/1
PRÍSTREŠOK PRE AUTO; kat. územie KUNERAD; číslo LV: 628; podiel: 1/1
TERASA; kat. územie KUNERAD; číslo LV: 628; podiel: 1/1
ALTÁNOK; kat. územie KUNERAD; číslo LV: 628; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KUNERAD; číslo LV: 628; podiel: 1/1
PODIEL V LESNOM A POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE BÝVALÍ URBÁRNICI OBCE KUNERAD; kat. územie KUNERAD; číslo LV: 890; podiel: 79/34560
PODIEL V POZ. SPOL. KOMPOSESORÁT DOMČICA KUNERAD; kat. územie KUNERAD; číslo LV: 577; podiel: 51/10000
ZÁHRADA; kat. územie KUNERAD; číslo LV: 950; podiel: 1/18
ZÁHRADA; kat. územie KUNERAD; číslo LV: 523; podiel: 7/36
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie KUNERAD; číslo LV: 933; podiel: 6/108
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KUNERAD; číslo LV: 944; podiel: 6/24
PODIEL V POZEMKOVOM A LESNOM SPOL. KOMPOSES. DOMČICA KUNERAD; kat. územie KUNERAD; číslo LV: 1061; podiel: 51/10000
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->