Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202697
ID oznámenia: 
15319
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MIROSLAV ĽUPTÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSSK CARGO INTERMODAL, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA. A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DETVA; číslo LV: 3401; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie DETVA; číslo LV: 3401; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DETVA; číslo LV: 3401; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DETVA; číslo LV: 12335; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie DETVA; číslo LV: 12335; podiel: 1/2
LESNÝ PORAST; kat. územie DETVA; číslo LV: 9993; podiel: 2/20496
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie DETVA; číslo LV: 9993; podiel: 2/20496
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DETVA; číslo LV: 9993; podiel: 2/20496
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DETVA; číslo LV: 9993; podiel: 2/20496
ZÁHRADY; kat. územie DETVA; číslo LV: 9993; podiel: 2/20496
ORNÁ PÔDA; kat. územie DETVA; číslo LV: 9993; podiel: 2/20496
RODINNÝ DOM; kat. územie DETVA; číslo LV: 11859; podiel: 2/20496
ORNÁ PÔDA; kat. územie DETVA; číslo LV: 756; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DETVA; číslo LV: 759; podiel: 13/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie DETVA; číslo LV: 760; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DETVA; číslo LV: 761; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie DETVA; číslo LV: 4688; podiel: 1/4
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DETVA; číslo LV: 9029; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie DETVA; číslo LV: 9030; podiel: 21/160
ORNÁ PÔDA; kat. územie DETVA; číslo LV: 9031; podiel: 1/10
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DETVA; číslo LV: 12332; podiel: 1/8
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DETVA; číslo LV: 12333; podiel: 3/10
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DETVA; číslo LV: 12334; podiel: 1/8
LESNÝ PORAST; kat. územie DETVA; číslo LV: 9612; podiel: 2/183
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DETVA; číslo LV: 9612; podiel: 2/183
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie DETVA; číslo LV: 9612; podiel: 2/183
RODINNÝ DOM; kat. územie DETVA; číslo LV: 3401; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DÚBRAVY; číslo LV: 2000; podiel: 2/183
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DÚBRAVY; číslo LV: 2000; podiel: 2/183
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DÚBRAVY; číslo LV: 1712; podiel: 2/183
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 5333; podiel: 2/183
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 2221; podiel: 5/60 V BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 2680; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 2680; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->