Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203643
ID oznámenia: 
16907
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MIROSLAV JARÁBEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (INOVAČNÝ FOND N.F.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - RAČA; číslo LV: 5440; podiel: 25%
POZEMOK POD BYTOM A SPOLOČNÉ ČASTI; kat. územie BRATISLAVA - RAČA; číslo LV: 5440; podiel: 4%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE BYTU, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH BANKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie BRATISLAVA-RAČA, rok zač. užívania: 2005, spôsob užívania: NÁJOM BYTU
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO OSOBNÉ, továrenská značka: NISSAN, rok výroby: 2014
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->