Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
D172179
ID oznámenia: 
16683
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MIROSLAV HLIVÁK, PhD, LLM
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky (ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE)
príjmy za rok 2019: 
36577 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN LEGISLATÍVNO-PRÁVNEJ KOMISIE
(SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ A ŠPORTOVÝ VÝBOR (DO 01.04.2019))
požitky: NIE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE)
požitky: NIE
PREDSEDA KONIORY PRE RIEŠENIE SPOROV
(SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ (DO 27.06.2019))
požitky: NIE
ČLEN LEGISLATÍVNO-PRÁVNEJ KOMISIE
(BRATISLAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ (DO 01.04.2019))
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 1329; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE ; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 1329; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 1329; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 1329; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE ; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 1329; podiel: BSM
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 1329; podiel: BSM
ALTÁNOK; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 1329; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ROŽŇAVA; číslo LV: 1931; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ROŽŇAVA; číslo LV: 1931; podiel: 50%
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENIACH A POZEMKU; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5636; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie ROŽŇAVA; číslo LV: 1931; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie ROŽŇAVA; číslo LV: 1931; podiel: 50%
BYT, BYTOVÝ DOM; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5636; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI A BYTU, podiel: BSM 100%
NARÁMKOVÉ HODINKY, podiel: BSM 100%
UMELECKÉ DIELA A PREDMETY, podiel: BSM 100%
ŠPERKY A INÉ CENNOSTI, podiel: BSM 100%
ZBIERKA MINCÍ, podiel: BSM 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW X5 M50D, rok výroby: 2017, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: BSM, 100%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY V HOTOVOSTI, podiel: BSM, 100%
CENNÉ PAPIERE, podiel: BSM, 100%
NÁSTROJE KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA V BANKE, podiel: BSM, 100%
POHĽADÁVKY VOČI TRETÍM OSOBÁM, podiel: 100%
existencia záväzku: 
BEZÚČELOVÝ SPLÁTKOVÝ ÚVER NA BÝVANIE, podiel: BSM, dátum vzniku: 11. 01. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->