Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD203855
ID oznámenia: 
15925
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETRA MINDOVÁ
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (HYDROMELIORÁCIE,Š.P.)
príjmy za rok 2020: 
9000 € (z výkonu verejnej funkcie), 22753 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
HYDROMELIORÁCIE,Š.P.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4256; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4256; podiel: 6678/696619
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 772; podiel: 100 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 1876; podiel: 6%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 1119; podiel: 14%
STAVBA A PARCELA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 1414; podiel: 25%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA ÚČTE V BANKE, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->