Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203435
ID oznámenia: 
16549
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILOSLAV MICHALÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DLHOPIS, O.C.P.,A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DLHOPIS CP, S.R.O.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
DLHOPIS, O.C.P., A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ)
požitky: ODMENA ČLENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3240; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4159; podiel: BSM
NEBYTOVY PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3167; podiel: BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3240; podiel: BSM
BYT CHORVÁTSKO; kat. územie OKRUG; číslo LV: 3621; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÁ POHĽADÁVKA, podiel: 100%
ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA NEHNUTEĽNOSŤ, podiel: 100%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY V BANKE, podiel: BSM
CENNÉ PAPIERE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->