Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202401
ID oznámenia: 
15338
titul, meno, priezvisko: 
JUDr., Bc. MILOŠ SVRČEK, PhD., LL.M.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
FYZICKÁ OSOBA (PODNIKATEĽ)
(JUDr. Bc. MILOŠ SVRČEK, PhD., LL.M.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE
(NADÁCIA SME RODINA KTORÁ POMÁHA - BORIS KOLLÁR)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie MODROVKA; číslo LV: 33; podiel: 3/20
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie MODROVKA; číslo LV: 548; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie MODROVKA; číslo LV: 548; podiel: 1/1
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie MODROVKA; číslo LV: 548; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MODROVKA; číslo LV: 548; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 29. 04. 2014
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 16. 09. 2013
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->