Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203033
ID oznámenia: 
16444
titul, meno, priezvisko: 
MILOŠ MOJTO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
11888 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO OBRANY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB NEMŠOVÁ, S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
STAVBA; kat. územie NEMŠOVÁ; číslo LV: 2562; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie NEMŠOVÁ; číslo LV: 2562; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie HORNÉ SRNIE; číslo LV: 4056; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie HORNÉ SRNIE; číslo LV: 3405; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie HORNÉ SRNIE; číslo LV: 4291; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie HORNÉ SRNIE; číslo LV: 5799; podiel: 6/20
POZEMOK; kat. územie HORNÉ SRNIE; číslo LV: 4167; podiel: 51/96
POZEMOK; kat. územie HORNÉ SRNIE; číslo LV: 4183; podiel: 7/45
POZEMOK; kat. územie HORNÉ SRNIE; číslo LV: 5551; podiel: 2/25
POZEMOK; kat. územie HORNÉ SRNIE; číslo LV: 5589; podiel: 156/360
POZEMOK; kat. územie HORNÉ SRNIE; číslo LV: 2865; podiel: 71/135
POZEMOK; kat. územie HORNÉ SRNIE; číslo LV: 3514; podiel: 7/160
POZEMOK; kat. územie SIDONIE; číslo LV: 384; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 11. 07. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->