Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202402
ID oznámenia: 
15238
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MILAN VETRÁK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
SZČO, ŽIVNOSTNÍK
(JUDr. MILAN VETRÁK-EUROPEAN LAW CONSULT (ELCO))
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(KSP, S.R.O.)
požitky: ODMENA VYPLÁCANÁ DO 2020/04/20
ČLEN DOZORNEJ RADY
(DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, A.S.)
požitky: FUNKCIA UKONČENÁ V ROKU 2019
PREDSEDA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
(ZDRUŽENIE PRÁVNIKOV-LINGVISTOV)
požitky: ŽIADNE
POSLANEC
(MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY)
požitky: PREDSEDA A PODPREDSEDA KOMISIÍ, ČLEN KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA, ČLEN PRACOVNÝCH SKUPÍN PRIMÁTORA A ZASTUPITEĽSTVA
POSLANEC
(MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA)
požitky: ČLEN RADY MŠ HAANOVA, ČLEN KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA, ČLEN MIESTNEJ RADY A PRACOVNÝCH SKUPÍN STAROSTU A ZASTUPITEĽSTVA
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU, A.S.)
požitky: ODMENA VYPLÁCANÁ DO 20.4.2020
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMKY-ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 3791; podiel: NEURČITÝ (ROEP)
POZEMKY-LESNÉ POZEMKY; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 2128; podiel: NEURČITÝ (ROEP)
POZEMKY-LESNÉ POZEMKY; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 4980; podiel: NEURČITÝ (ROEP)
POZEMKY-ZÁHRADY; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 8319; podiel: NEURČITÝ (ROEP)
POZEMKY-ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 3789; podiel: NEURČITÝ (ROEP)
POZEMKY-LESNÉ POZEMKY; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 3790; podiel: NEURČITÝ (ROEP)
POZEMKY-ORNÁ PÔDA A TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 5507; podiel: NEURČITÝ (ROEP)
POZEMKY-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA+ZÁHRADY; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 8288; podiel: NEURČITÝ (ROEP)
POZEMKY ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA+ZÁHRADY; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 2888; podiel: NEURČITÝ (ROEP)
POZEMKY-TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: NEZALOŽENÝ (PAR. Č. 14889-EKN); podiel: NEURČITÝ (ROEP)
BYT; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 2246; podiel: 1/1
POZEMKY-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3231; podiel: 4300/179456
POZEMKY VIAŽÚCE SA K NEBYTOVÉMU PRIESTORU V BYTOVOM DOME; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2677; podiel: 1323/663616
SPOLOČNÉ ČASTI A ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO BYTOVÉHO DOMU; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4456; podiel: 3705/1185438
SPOLOČNÉ ČASTI A ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO BYTOVÉHO DOMU; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 2246; podiel: 4300/179456
BYT; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 2246; podiel: 1/1
POZEMKY-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3231; podiel: 4300/179456
POZEMKY- ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNO; číslo LV: 8568; podiel: 1/100
POZEMKY-ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNO; číslo LV: 8695; podiel: 1/100
POZEMKY-TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BREZNO; číslo LV: 8697; podiel: 1/200
POZEMKY-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA+ZÁHRADY; kat. územie MICHALOVÁ; číslo LV: 364; podiel: 1/4
RODINNÝ DOM; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 1491; podiel: 1/1
POZEMKY-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA+ZÁHRADY; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 1491; podiel: 1/1
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2677; podiel: 1/2
POZEMKY-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2677; podiel: 8340/663616
RODINNÝ DOM; kat. územie MICHALOVÁ; číslo LV: 619; podiel: 1/2
POZEMKY-ORNÁ PÔDA A TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BREZNO; číslo LV: 8774; podiel: 1/100
POZEMKY-ORNÁ PÔDA A TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BREZNO; číslo LV: 8691; podiel: 1/400
POZEMKY-TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BREZNO; číslo LV: 12032; podiel: 6/16
POZEMKY-BEZ SPRESNENIA; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 2891; podiel: 6/80
POZEMKY-TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 2890; podiel: 6/20
POZEMKY-BEZ SPRESNENIA; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 3150; podiel: NEURČITÝ (ROEP)
POZEMKY-TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 2125; podiel: 6/20
POZEMKY-BEZ SPRESNENIA; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 2887; podiel: NEURČITÝ (ROEP)
POZEMKY-BEZ SPRESNENIA; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 2889; podiel: 3/40
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4456; podiel: 1/1 (BSM)
POZEMKY-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4456; podiel: 3705/1185438
POZEMKY- LESNÉ POZEMKY; kat. územie VEĽKÉ ROVNÉ; číslo LV: 7230; podiel: NEURČITÝ (ROEP)
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
FINANČNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ŽIVOTNÉ POISTENIE III. PILIER, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->