Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203825
ID oznámenia: 
16391
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILAN URBAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NADÁCIA SPP)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRAŠNÍK; číslo LV: 3401; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRAŠNÍK; číslo LV: 3401; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRAŠNÍK; číslo LV: 3401; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRAŠNÍK; číslo LV: 3401; podiel: 1/1
TRVALY TRÁVNY PORAST; kat. územie PRAŠNÍK; číslo LV: 3401; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRAŠNÍK; číslo LV: 1871; podiel: 4/9
BYT; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 4199; podiel: 1/1
DOM; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 4199; podiel: 10037/29323
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 4402; podiel: 10037/29323
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 4402; podiel: 10037/29323
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 4402; podiel: 10037/29323
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 4401; podiel: 1/3
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 4401; podiel: 1/3
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 4633; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 4633; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 4633; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 1820; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 1820; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2118; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2118; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2118; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2118; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2118; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2118; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2123; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2123; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2123; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2123; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2123; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2123; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRBOVÉ; číslo LV: 2124; podiel: 1/4
RODINNÝ DOM; kat. územie FARNÁ; číslo LV: 1195; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie FARNÁ; číslo LV: 1195; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie FARNÁ; číslo LV: 1195; podiel: 1/2
VINICA; kat. územie MODRA; číslo LV: 1080; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie MODRA; číslo LV: 1080; podiel: 1/2
VINICA; kat. územie MODRA; číslo LV: 1732; podiel: 10/22
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/1
ZBERATEĽSKÉ PREDMETY, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->