Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202370
ID oznámenia: 
15225
titul, meno, priezvisko: 
MILAN KURIAK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
SZČO
(MILAN KURIAK)
KONATEĽ
(DUO, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RABČA; číslo LV: 85; podiel: 2/14
RODINNÝ DOM; kat. územie RABČA; číslo LV: 1904; podiel: 1/7
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRÁSNA HÔRKA; číslo LV: 1008; podiel: 1/2 BSM
GARÁŽ-RADOVÁ BOXOVÁ; kat. územie KRÁSNA HÔRKA; číslo LV: 2923; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RABČA; číslo LV: 2702; podiel: 1/8
BYT+PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie KRÁSNA HÔRKA; číslo LV: 2715; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE+ORNÁ PÔDA; kat. územie RABČA; číslo LV: 3062; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA+TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RABČA; číslo LV: 3063; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA+TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RABČA; číslo LV: 3064; podiel: 19/216
ORNÁ PÔDA+TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RABČA; číslo LV: 3077; podiel: 5/72
ORNÁ PÔDA+TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RABČA; číslo LV: 3080; podiel: 5/24
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RABČA; číslo LV: 3970; podiel: 2/61
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RABČA; číslo LV: 4328; podiel: 19/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie RABČA; číslo LV: 4689; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie RABČA; číslo LV: 4698; podiel: 19/216
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RABČA; číslo LV: 5229; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA+TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RABČA; číslo LV: 5241; podiel: 1/18
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RABČA; číslo LV: 5242; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RABČA; číslo LV: 5243; podiel: 1/56
ORNÁ PÔDA; kat. územie RABČA; číslo LV: 5244; podiel: 19/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie RABČA; číslo LV: 7726; podiel: 5/24
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O-OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 100%
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: 100% BSM, dátum vzniku: 14. 05. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->