Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214210
ID oznámenia: 
18795
titul, meno, priezvisko: 
prof. Ing. MILAN DADO, PhD.
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (VYSKUMNÝ ÚSTAV SPOJOV N.O.)
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, RODINNÝ DOM; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 2632; podiel: 100%
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŽILINA BYTČICA; číslo LV: 2202; podiel: 50%
GARÁŽ A ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 3062; podiel: 50%
GARÁŽ V HROMADNÝCH GARÁŽOCH; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 7438; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINA; číslo LV: 636; podiel: 50%
DVOJIZBOVÝ BYT; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 7749; podiel: 50%
GARÁŽ A PRIĽAHLÁ PLOCHA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 3172; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2015, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ZARIADENIE DOMU, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->