Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC121726
ID oznámenia: 
16487
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MICHAL POKORNÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
20665 € (z výkonu verejnej funkcie), 228588 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie NITRA; číslo LV: 3537; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie NITRA; číslo LV: 3537; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NITRA; číslo LV: 3527; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKY, podiel: 1/1
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH, podiel: 1/1
PODIELY V PODIELOVÝCH FONDOCH, podiel: 1/1
OBCHODNÉ PODIELY V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA , rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->