Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203247
ID oznámenia: 
16608
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MICHAL ĎURKOVIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(SEDES,A.S.)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(ABOVO,A.S.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2910; podiel: 1/1
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARADENIACH; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2910; podiel: 10874/72611
POZEMOK - ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2910; podiel: 10874/72611
GARÁŽ; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2912; podiel: 1/1
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2912; podiel: 1772/170806
POZEMOK ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2912; podiel: 1772/170806
POZEMOK OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2904; podiel: 5619/146100
POZEMOK OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2908; podiel: 1214/26700
POZEMOK ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2909; podiel: 10874/472143
POZEMOK ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2911; podiel: 725/8700
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE V A.S., podiel: 99%
AKCIE V A.S., podiel: 99%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100 %, dátum vzniku: 28. 08. 2007
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->