Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203246
ID oznámenia: 
16435
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MATÚŠ BUŠNIAK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSEL, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ A JEDINÝ SPOLOČNÍK
(ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA MB, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2743; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ LEHOTA; číslo LV: 1730; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ LEHOTA; číslo LV: 1730; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ LEHOTA; číslo LV: 1731; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DOBROHOŠŤ; číslo LV: 852; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM A VIACÚČELOVÁ VEDĽAJŠIA STAVBA; kat. územie DOBORHOŠŤ; číslo LV: 852; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 07. 08. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->