Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202714
ID oznámenia: 
16214
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MARTINA TVRDOŇOVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAK LINES EXPRESS, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAK LINES OPRAVY, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAK LINES SLUŽBY, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MH MANAŽMENT, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 2902 BYT Č. 14; podiel: 1/1
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A K POZEMKU; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 2902; podiel: 5222/564182
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ŠPERKY, OBRAZY INÉ CENNOSTI, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH, podiel: BSM
existencia záväzku: 
PRIJATIE PÔŽIČKY, podiel: 1/1, dátum vzniku: 21. 03. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, FRANKOVSKÁ 13162/16, 831 01 BRATISLAVA, kat. územie VINOHRADY, rok zač. užívania: 2014, spôsob užívania: TRVALÉ UŽÍVANIE
NEBYTOVÉ PRIESTORY K BYTU Č. 108, kat. územie VINOHRADY, rok zač. užívania: 2014, spôsob užívania: TRVALÉ UŽÍVANIE
ZASTAVANÉ, PRIĽAHLÉ POZEMKY K BYTOVÉMU DOMU, kat. územie VINOHRADY, rok zač. užívania: 2014, spôsob užívania: TRVALÉ UŽÍVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->