Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203055
ID oznámenia: 
16657
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARTIN TOMČÁNYI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
51321 € (z výkonu verejnej funkcie), 2000 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(KOMPLEX - ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE OBCÍ)
požitky: ODMENA
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S.)
požitky: ŽIADNE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(SPRÁVA MAJETKU SEREĎ S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK SEREĎ, SPOL. S R.O.)
požitky: ŽIADNE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(NAŠA DOMOVÁ SPRÁVA, S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE - 2835/3, 2835/4; kat. územie SEREĎ; číslo LV: 3569; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA 640/1, 640/2, 640/3, ZÁHRADA - 641, RODINNÝ DOM , DVOJGARÁŽ; kat. územie SEREĎ; číslo LV: 2822; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2772/24, 2774/12, OSTATNÁ PLOCHA 4061/114; kat. územie SEREĎ; číslo LV: 702; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA - 19616, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST 19856; kat. územie SPIŠSKÁ BELÁ; číslo LV: 6785; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA - 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1670/1, 1670/2, 1670/3; kat. územie SPIŠSKÁ BELÁ; číslo LV: 864; podiel: 1/64
LESNÝ POZEMOK 20191; kat. územie SPIŠSKÁ BELÁ; číslo LV: 5580; podiel: 397/3643
OSTATNÁ PLOCHA 3739/30, 3739/31, 3739/36; kat. územie SEREĎ; číslo LV: 5693; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA 1397/202, 1398/201, 1398/203, 1399, 1404/2, 1600/1, 1635, 1636; kat. územie SEREĎ; číslo LV: 702; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA 1292/120, 1293/2, 1294/2, 1295/2, 1296/2, 1387, 1396, 1397/201; kat. územie SEREĎ; číslo LV: 702; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->