Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203353
ID oznámenia: 
16896
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARTIN SUCHÁNEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A PARKOVACIE MIESTO; kat. územie BRATISLAVA 2 RUŽINOV; číslo LV: 5898; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA 2 RUŽINOV; číslo LV: 4355; podiel: 100%
PARCELA K BYTU; kat. územie BRATISLAVA 2 RUŽINOV; číslo LV: 6217; podiel: 100%
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA 2 RUŽINOV; číslo LV: 6643; podiel: 100%
BYT; kat. územie BRATISLAVA 1 STARÉ MESTO; číslo LV: 2953; podiel: 100%
PARCELA K BYTU; kat. územie BRATISLAVA 1 STARÉ MESTO; číslo LV: 5433; podiel: 100%
GARÁŽ Z PARCELOU; kat. územie BRATISLAVA 1 STARÉ MESTO; číslo LV: 6192; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2013, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY A TERMÍNOVANÝ VKLAD V BANKÁCH, podiel: BSM
PODIELOVÉ LISTY SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ, podiel: BSM
CENNÉ PAPIERE A DLHOPISY, podiel: BSM
DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE, podiel: BSM
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI S.R.O., podiel: BSM
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DRUŽSTVO SLUŽIEB, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->