Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214133
ID oznámenia: 
16169
titul, meno, priezvisko: 
doc. MUDr. MARTIN STUDENČAN, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝ A CIEVNYCH CHORÔB A.S. KOŠICE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(STEMI GLOBAL S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
STEMI GLOBAL S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
FNSP J.A. REIMANA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÝ PORAST; kat. územie VÝŠNÁ ŠEBASTOVÁ MAGLOVEC; číslo LV: 1317; podiel: 10/140
LESNÝ PORAST; kat. územie VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ MAGLOVEC; číslo LV: 1316; podiel: 1/14
ŠTÚDIO; kat. územie KRK CHORVATSKO; číslo LV: 2326; podiel: 1/2
BYT; kat. územie KOŠICE LETNÁ; číslo LV: 3778; podiel: 1/2
BYT; kat. územie KOŠICE LETNÁ; číslo LV: 3778; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie KOŠICE MYSLAVA; číslo LV: 3796; podiel: 1/6
RODINNÝ DOM SO ZÁHRADOU A PRÍSTREŠOK; kat. územie KOŠICE MYSLAVA; číslo LV: 2644; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie KOŠICE MYSLAVA; číslo LV: 3796; podiel: 1/2
BYT; kat. územie LETNÁ; číslo LV: 14006; podiel: 1/2
VODNÉ PLOCHY A LESNÉ POZEMKY; kat. územie OĽŠAVICA; číslo LV: 631, 632, 633, 634, 635; podiel: 4/5390
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 1908, 2670, 2702, 3195; podiel: 2/70,11/420,1/35,2/70
ORNÁ PÔDA A LESNÉ POZEMKY; kat. územie STUDENEC; číslo LV: 121,271,386,387; podiel: 4/5390,1/35,4/5390,4/5390
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PODHRADIK; číslo LV: 173, 537, 538, 728; podiel: 1/2
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo LV: 287; podiel: 1/7
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo LV: 1317; podiel: 10/140
BYT, kat. územie PREŠOV, číslo LV:9406, podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
UČET, podiel: 1/2
ÚČET, podiel: 1/2
ÚČET, podiel: 42%
ÚČET, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->