Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161967
ID oznámenia: 
15549
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARTIN NEMKY, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN KONTROLNÉHO VÝBORU
(SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ MSO NITRA)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ )
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie NITRA; číslo LV: 5852; podiel: 100 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie POHRANICE; číslo LV: 2266; podiel: BSM
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie DUDINCE; číslo LV: 806; podiel: BSM
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ALEKŠINCE ; číslo LV: 1259; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 01. 01. 2014
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 01. 01. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->