Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202991
ID oznámenia: 
16724
titul, meno, priezvisko: 
Ing. Mgr. MARTIN DŽAČOVSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
49343 € (z výkonu verejnej funkcie), 16080 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN FINANČNEJ KOMISIE
(TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: BEZ PRÍPLATKU K FUNKCII POSLANCA
ČLEN DOZORNEJ RADY
(FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA A. S.)
požitky: NIE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(POLIKLINIKA SENICA N.O.)
požitky: NIE
POSLANEC SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
(TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: MZDA A CESTOVNÉ NÁHRADY
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA A. S.)
požitky: NIE
ČLEN SOCIÁLNEJ KOMISIE
(TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: BEZ PRÍPLATKU K FUNKCII POSLANCA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADY; kat. územie STRÁŽE NAD MYJAVOU; číslo LV: 4251; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA - 4 PARCELY; kat. územie KUNOV; číslo LV: 2005; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KUNOV; číslo LV: 2005; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA - 4 PARCELY; kat. územie HLBOKÉ; číslo LV: 3595; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA - 2 PARCELY; kat. územie HLBOKÉ; číslo LV: 4320; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie HLBOKÉ; číslo LV: 4574; podiel: 144/619
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MYJAVA; číslo LV: 2856; podiel: 84/2279
PRIESTOR NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH DOMU; kat. územie MYJAVA; číslo LV: 2586; podiel: 84/2279
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie MYJAVA; číslo LV: 2586; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDOVRIA; kat. územie GBELY; číslo LV: 2058; podiel: 1/2
POHOSTINSTVO, BAR; kat. územie GBELY; číslo LV: 2058; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STRÁŽE NAD MYJAVOU; číslo LV: 4251; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie HLBOKÉ; číslo LV: 3046; podiel: 6/19
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 8945; podiel: 2/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 9092; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 3714; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SENICA; číslo LV: 7642; podiel: 32/80
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA - 3 PARCELY; kat. územie SENICA; číslo LV: 8711; podiel: 1/1
GARÁŽ - 2KS; kat. územie SENICA; číslo LV: 8711; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie SENICA; číslo LV: 8559; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie SENICA; číslo LV: 7022; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA - 4 PARCELY; kat. územie SENICA; číslo LV: 7022; podiel: 1/2
ORNÁ PÓDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 8458; podiel: 6/10
LESNÉ POZEMKY - 2 PARCELY; kat. územie SENICA; číslo LV: 8597; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 9218; podiel: 3/10
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 7878; podiel: 14/1486
PRIESTOR NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH DOMU; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 6530; podiel: 14/1486
GARÁŽ; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 6530; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 6525; podiel: 600/10000
PRIESTOR NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH DOMU; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 6525; podiel: 600/10000
BYT; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 6525; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 1160; podiel: 1/1
DOM; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 1160; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHYA NÁDVORIA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 2517; podiel: 7140/221963
PRIESTOR NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH DOMU; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 2517; podiel: 7140/221963
BYT; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 2517; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŠAJDÍKOVÉ HUMENCE; číslo LV: 2450; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 1/4
OBCHODNÝ PODIEL V 2 SPOLOČNOSTIACH, podiel: 1/2
OBCHODNÝ PODIEL V 2 SPOLOČNOSTIACH, podiel: 1/1
ÚSPORY, podiel: 1/1
POHĽADÁVKA VOČI FYZICKÝM OSOBÁM, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
POZEMOK, kat. územie SENICA, rok zač. užívania: 2008, spôsob užívania: ZÁHRADA
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2014
prijaté dary alebo iné výhody: 
FINANČNÉ DARY OD RODIČOV
POSKYTNUTIE MOTOROVÉHO VOZIDLA

Deň v parlamente

<- ->