Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202388
ID oznámenia: 
15444
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARTIN BORGUĽA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(CEE INVESTMENT S.R.L.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
CEE INVESTMENT S.R.L.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6391; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MG, rok výroby: 1971, podiel: 100%
ZBIERKA UMELECKÝCH DIEL, STAROŽITNOSTÍ, podiel: 50%
HODINKY, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKY, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
STAVBA A POZEMKY, kat. územie STARÉ MESTO, rok zač. užívania: 2008, spôsob užívania: VECNÉ BREMENO - UŽÍVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->