Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203463
ID oznámenia: 
15297
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARTIN BONKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA P.Č. 737/1; kat. územie BRATISLAVA VAJNORY; číslo LV: 1763; podiel: 3/4
RODINNÝ DOM, GARÁŽ P.Č. 22678, SÚP. Č. 400, 5309; kat. územie BRATISLAVA M.Č. NOVÉ MESTO; číslo LV: 1384; podiel: 100%
RODINNÝ DOM P.Č. 734,735; kat. územie BRATISLAVA MČ VAJNORY; číslo LV: 25; podiel: 3/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE P.Č. 737/3; kat. územie BRATISLAVA VAJNORY; číslo LV: 24; podiel: 3/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: PEUGEOT, rok výroby: 2004, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2012, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2016, podiel: 100%
MOTOCYKEL, továrenská značka: TRIUMPH, rok výroby: 2011, podiel: 100%
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
PEŇAŽNÉ ÚSPORY, podiel: 100%
POHĽADÁVKY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->