Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202775
ID oznámenia: 
17032
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MARTA FRANKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V RODINNOM DOME S DVOMA BYTMI; kat. územie MOST PRI BRATISLAVE; číslo LV: 1747; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MOST PRI BRATISLAVE; číslo LV: 1747; podiel: 11237/18065
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MOST PRI BRATISLAVE; číslo LV: 1815; podiel: 1/4
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MOST PRI BRATISLAVE; číslo LV: 1814; podiel: 1/8
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MOST PRI BRATISLAVE; číslo LV: 1813; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MOST PRI BRATISLAVE; číslo LV: 1813; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 01. 02. 2013
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->