Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203274
ID oznámenia: 
16965
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MAROŠ JAKUBEK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP STORAGE S.R.O.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MEDIÁTOR (SZČO)
(JUDR. MAROŠ JAKUBEK)
KONATEĽ
(SIXMA HOLDING, S.R.O.)
KONATEĽ
(UNIPAX, S.R.O.)
KONATEĽ
(JAKUBEK & PARTNERS, S.R.O.)
KONATEĽ
(JAKUBEK & PARTNERS ADVISORY, S.R.O.)
KONATEĽ
(FINPLAN, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŠTATUTÁR
(BUSINESS FORUM, O.Z.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A K BYTU PATRIACE PODIELY NA DOME A POZEMKOCH; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 5492; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR A PODIELY NA DOME A POZEMKOCH; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 5492; podiel: 1189/34746
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
UMELECKÉ DIELA, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÉ PODIELY V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH, podiel: 1/1
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY VO FINANČNÝCH INŠTITÚCIÁCH, podiel: 1/1
DISPONIBILNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 27. 10. 2017
PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 17. 10. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->