Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214131
ID oznámenia: 
15775
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MARIAN VISKUP
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVÉ ZÁMKY)
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KOMPLEMENTÁR
(INSOLVENCY K.S.)
KONATEĽ
(VZAA S.R.O.)
KONATEĽ
(PÁLINKA MANUFAKTÚRA S.R.O.)
KONATEĽ
(BT SPIRIT S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMKY, ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKA; číslo LV: 2037; podiel: 1/1
BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5223; podiel: 1/1
POZEMKY K BYTU; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5223; podiel: 10165/114157
POZEMKY, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 6381; podiel: 1/1 (BSM)
POZEMOK, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 6381; podiel: 1/1 (BSM)
STAVBA,REVÍZNA VEŽA; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 6381; podiel: 1/1 (BSM)
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
PENIAZE, podiel: 1/1 (BSM)
DRAHÉ KOVY, podiel: 1/1 (BSM)
AKCIE (CENNÝ PAPIERA), podiel: 1/1 (BSM)
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKA, podiel: 1/1 (BSM)
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1 (BSM), dátum vzniku: 15. 07. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->